Hotline: 02393.845.466

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH
( Theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế Về Nghị quyết số 17/2019/NQ-HDND ngày 11/11/2019 của HDND tỉnh Nghệ An
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH

Tác giả: Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn - Nguồn: TTYT NGHĨA ĐÀN