Hotline: 02393.845.466

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ
MỜI THẦU CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG SINH PHẨM, VẬT TƯ Y TẾ
THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ

Tác giả: Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn - Nguồn: Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn